MK | EN | ALB
 
Светска организација за интелектуална сопственост
http://www.wipo.int
 
Европска патентна организација
http://www.european-patent-office.org
 
Светска трговска организација
http://www.wto.org
 
Европско здужение на застапници
http://www.patentepi.com
 
Меѓународна асоцијација на застапници
http://www.inta.org
 
Завод за заштита на интелектуалната сопственост на Република Македонија
http://www.ippo.gov.mk
 
Веб портал со преглед на сите законски прописи во Република Македонија
http://www.pravo.org.mk
 
Министерство за правда на Република Македонија
http://www.pravda.gov.mk
 
ТЕМПУС Проект за двојна мастер диплома по Право на Интелетуална сопственост организиран од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Правен Факултет Јустинијан Први, Скопје
http://www.ip.ukim.edu.mk
 
Здружение на правници на Република Македонија
http://www.mla.org.mk
 
Адвокатска комора на Република Македонија
http://creativa5.com/dev/mba.org.mk
 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.