MK | EN | ALB
 
Формирана во 1999 година од Д-р Валентин Пепељугоски, адвокатската канцеларија за кратко време стана една од најпознатите во Република Македонија и во регионот. Од Јануари 2013, Адвокатската Канцеларија Пепељугоски се трансформираше во Адвокатско Друштво, при што како партнер е именуван и Александар Трајковски.

Во моментот Адвокатското Друштво Пепељугоски ги покрива сите области на граѓанското и кривичното право. Адвокатското Друштво Пепељугоски е специјализирано за работење во областа на правото на интелектуална сопственост (авторско право и право на индустриска сопственост), нелојална конкуренција, телекомуникации и медиуми.Неизоставен дел од полето на работа се сите гранки на деловното право како: трговско право, корпоративно управување, договорно право, финансово право, царинско и даночно право, право за заштита на потрошувачите, банкарско право, итн. Во поново време како едни од нашите најценети клиенти се јавуваат познти компании од енергетскиот сектор во Република Македонија со што отворивме ново поле за работа на нашиот тим.


 
Адвокатско Друштво PEPELJUGOSKI
Изработка 2012. Сите права се задржани.